LIPOSAN INSTAGRAM SUN PROTECT

 

1. Αντικείμενο των Διαγωνισμών. 
Η εταιρεία με την επωνυμία Beiersdorf Hellas ΑΕ και με  έδρα στο Μαρούσι Θεοτοκοπούλου 4, 15125, με Α.Φ.Μ. 098004327 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου Instagram: https://www.instagram.com/liposangreece/ (εφεξής o«Διαδικτυακός Τόπος»). Η Τεχνική Ανάδοχος είναι η εταιρεία με την επωνυμία WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 084018148 και έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Κηφισίας 10-12. 

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμούς έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται: α. Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής και γ. Τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.


3. Διάρκεια των Διαγωνισμών & όροι συμμετοχής:
H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το διάστημα από την Σάββατο 29/06/2024 ώρα 14.00, έως το Δευτέρα 08/07/2024 ώρα 23.59. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: Στην ανάρτηση (post) του διαγωνισμού θα πρέπει:
1. να πατήσει like στην ανάρτηση (post) του διαγωνισμού
2. να κάνει follow @liposangreece
3. να κάνει tag 1 φίλο/φίλη του/της
4. Νας μας γράψει σε σχόλιο ποια είναι η αγαπημένη του/της παραλία 

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του κάθε Διαγωνισμού. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν το Διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Ακόμη, έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές που περιέχουν σχόλια-απαντήσεις τα οποία αφορούν και σχετίζονται με την κατά τα ανωτέρω ερώτηση των Διαγωνισμών, δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, δεν προσβάλουν την τιμή και την αξιοπρέπεια οποιουδήποτε τρίτου, δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, που να προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, δεν αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις, δεν προσβάλλουν την εικόνα και τη φήμη του Διοργανωτή ή είναι με οιοδήποτε άλλο τρόπο άδικες, απρεπείς και αντίθετες στο νόμο και τα χρηστά ήθη. Ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως αστική ή ποινική, για τα σχόλια των χρηστών, ούτε συναινεί σε αυτά ούτε υιοθετεί και ούτε αποδέχεται αυτά.

 


4. Δώρα.
Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο») είναι το εξής:
- 10 νικητές θα κερδίσουν από τα νέα Liposan Sun Protect
4.1. Αριθμός νικητών: Από όλους τους συμμετέχοντες, κατόπιν της έγκυρης συμμετοχής τους, θα αναδειχθούν 10 (δέκα) νικητές, και 10 (δέκα) αναπληρωματικοί. 

 


5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους.
Οι 10 (δέκα) νικητές και οι 10 (δέκα) επιλαχόντες του διαγωνισμού θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 09/07/2024, στα γραφεία της Διαφημιστικής και θα ανακοινωθούν έως την Πέμπτη 11/07/2024 στο Post του Διαγωνισμού μόνο με το μικρό τους όνομα και το αρχικό του επιθέτου, για την διασφάλιση της ιδιωτικότητας και των προσωπικών τους δεδομένων. Ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική θα ειδοποιήσουν τους αναδειχθέντες νικητές μέσω γραπτού μηνύματος, το οποίο θα σταλεί προσωπικά στον καθένα εξ’ αυτών στο inbox τους, με το οποίο οι ίδιοι θα κληθούν να στείλουν, εν συνεχεία, τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) με μήνυμα στο inbox της σελίδας, προκειμένου o Διοργανωτής να επιβεβαιώσει τα στοιχεία τους και να διασφαλιστεί η παραλαβή του δώρου τους. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται από το Διοργανωτή ή/και τη Διαφημιστική αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού και μετά την παράδοση των δώρων θα καταστρέφονται και θα διαγράφονται οριστικά και με ασφάλεια από τη βάση δεδομένων του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής. Τυχόν επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την διάθεση και την τελική παράδοση του Δώρου βαραίνουν τους νικητές.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές των Διαγωνισμών δεν επικοινωνήσει με το Διοργανωτή ή/και τη Διαφημιστική εντός χρονικού διαστήματος 4 ημερολογιακών ημερών από τότε που θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα στο inbox της σελίδας του στο Facebook για την ανάδειξή του ως νικητή, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.6. Παράδοση Δώρου
Αναφορικά με την παράδοση των Δώρων στους νικητές, αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω της εταιρείας MASS COURIER.
Προϋπόθεση παράδοσης του δώρου στον εκάστοτε νικητή/νικήτρια είναι η επίδειξη από τον/τη νικητή/νικήτρια Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή/ και τυχόν άλλου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα του/της εν λόγω νικητή/νικήτριας.

 

7. Άρνηση αποδοχής Δώρου
Σε περίπτωση που κάποιος νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Επίσης, ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική περιορίζουν την ευθύνη τους στη διάθεση των δώρων που αναφέρονται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Ο Διοργανωτής & η Διαφημιστική δεν θα φέρουν ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντηση τους.

 

8. Ευθύνη Διοργανωτή.
Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στους Διαγωνισμούς και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε έως την ολοκλήρωση του κάθε Διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών/νικητριών, στην άμεση διακοπή της διαδικασίας και στην ακύρωση των Διαγωνισμών για σπουδαίο λόγο, οπότε θα διακόπτονται αυτόματα οι Διαγωνισμοί και οι καταναλωτές που θα έχουν ήδη συμμετάσχει δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, ούτε δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση των Διαγωνισμών ή τη συμμετοχή τους σε αυτούς ή την απευθείας παράδοση του Δώρου σε αυτούς ή οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση του τους παρόντες όρους, τη διάρκεια των Διαγωνισμών, τα προσφερόμενα δώρα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του εκάστοτε Διαγωνισμού ή μετά την ολοκλήρωσή του, προβαίνοντας στις απαραίτητες δημοσιεύσεις στη σελίδα του Διαγωνισμού στο Instagram και στο Facebook.

https://www.instagram.com/liposangreece/

https://www.facebook.com/Liposan
 


9. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στη σελίδα στην οποία έχουν αναρτηθεί (landing page).

https://www.liposan.gr/about-us/liposan-sun-protect-contest 

Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

 

10. Προϋπόθεση συμμετοχής στον κάθε Διαγωνισμό αποτελεί η ρητή, πλήρης και χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή των παρόντων Όρων. Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά, πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, ότι είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών, ότι η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και ότι με τη συμμετοχή τους σε αυτόν δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

 

11. Προσωπικά Δεδομένα.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της σελίδας διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, της εκάστοτε εφαρμοστέας εθνικής ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, ν. 3471/2006 κ.λπ.) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια της ως άνω σελίδας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Beiersdorf Hellas ΑΕ» («Διοργανωτής»).
Αμφότεροι ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική, υπό την ιδιότητά της ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, συλλέγουν τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, όνομα χρήστη στο Instagram, φωτογραφία προφίλ στο Instagram για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας των Διαγωνισμών, αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες και νικητές, καθώς και για την κατακύρωση και παράδοση των Δώρων στους νικητές.
Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν τυχόν προσώπων τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην καταχώρηση των συμμετοχών στους εν λόγω Διαγωνισμούς, στην ανάδειξη των Νικητών και στην απόδοση των Δώρων. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα διαβιβαστούν στην εταιρεία MASS COURIER, με σκοπό την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και την αποστολή των Δώρων στους νικητές.
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τoν Διοργανωτή και τη Διαφημιστική, ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η κατά τα ανωτέρω επεξεργασία και χρήση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία, συναφή και πρόσφορα για τη διενέργεια των Διαγωνισμών, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την διενέργεια των εν λόγω Διαγωνισμών, τη διεξαγωγή της κλήρωσης, την ανάδειξη των νικητών και την κατακύρωση και παράδοση των Δώρων.
Περισσότερες λεπτομέρειες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των νικητών στους παρόντες Διαγωνισμούς μπορείτε να να βρείτε στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες διαθέτουν τα κάτωθι δικαιώματα τα οποία μπορούν να ασκήσουν ανά πάσα στιγμή :
α) Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων.

β) Δικαίωμα στη φορητότητα.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει να λάβει τα προσωπικά του δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή.

γ) Δικαίωμα στην διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να απαιτήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

δ) Δικαίωμα στον περιορισμό διαχείρισης.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον πιστεύει ότι τα προσωπικά του δεδομένα δεν έχουν υποστεί νόμιμη επεξεργασία.

ε) Δικαίωμα στην άρνηση για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να αρνηθεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

στ) Δικαίωμα παραπόνου στην αρμόδια αρχή.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να παραπονεθεί απευθείας στην αρμόδια αρχή σε σχέση με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

Στην περίπτωση που ένας συμμετέχων αποφασίσει να ασκήσει τα ως άνω υπ’ αριθμό. (γ) έως (ε) δικαιώματά του κατά την διάρκεια διενέργειας των παρόντων Διαγωνισμών, δεν θα έχει πλέον δικαίωμα συμμετοχής σε κανέναν από τους 4 Διαγωνισμούς και στην λήψη δώρων, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής και λήψης δώρων τυγχάνει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντος.
Για την άσκηση από τους συμμετέχοντες στους Διαγωνισμούς των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 2106600000 ή να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Contact.ath@Beiersdorf.com
Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

12. Πληροφορίες – Παράπονα. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τους Διαγωνισμούς οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook ή/και στο Instagram.

https://www.facebook.com/Liposan

https://www.instagram.com/liposangreece/ 

 


13. Οι παρόντες όροι βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα Liposan Greece στο Instagram:


https://www.instagram.com/liposangreece/

Οι Διαγωνισμοί δεν χορηγούνται, δεν υποστηρίζονται και δεν διεξάγονται από το Facebook, ούτε συνδέονται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τους παρόντες Διαγωνισμούς ή σε σχέση με αυτούς. Η συμμετοχή στους Διαγωνισμούς προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο Διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης στους χώρους διεξαγωγής των Διαγωνισμών ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον διαδικτυακό ιστότοπο των Διαγωνισμών επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές των Διαγωνισμών. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των διαγωνιζομένων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη σελίδα όπου έχουν αναρτηθεί οι Διαγωνισμοί με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή των Διαγωνισμών.

 

14. Ανωτέρα Βία. 
Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, ο Διοργανωτής δύναται και δικαιούται να μην προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μο